L'enfocament didàctic - metodològic

Estratègies didàctiques

La proposta d'estratègies i tècniques didàctiques per incorporar l'EpJG a l'àmbit escolar

Per orientar sobre com treballar els continguts d'aprenentatge de l'EpJG a primària i secundària, hem definit una proposta metodològica que integra 6 famílies d'estratègies didàctiques orientades a conduir el procés d’aprenentatge a partir dels principis de l’activitat i l’experiència, incorporant una sèrie de tècniques didàctiques que fomenten la curiositat, la indagació, la reflexió, la contrastació, l’intercanvi, el diàleg, l’autoconeixement, la sensibilització i l’acció compromesa amb l’entorn.

La proposta didàctica i metodològica de Competències per Transformar el Món té la intenció d’afavorir un tractament més global, transversal i integrador de l’educació per al desenvolupament a l’escola.

Per això, ofereix un ampli ventall d’estratègies i tècniques didàctiques que facilitan l’assoliment dels objectius i l’adquisició dels continguts d’aprenentatge que presenten els eixos temàtics.

És imprescindible tenir en compte alguns principis didàctics i metodològics a l’hora d’incorporar l’EpJG a l’escola:

- Enfocament integral de la persona
- Aproximació multidisciplinar a la construcció dels sabers.
- Protagonisme del alumnat en el procés d’aprenentatge.
- Acció i participació en el procés d’aprenentatge.
- Vivència i experiència per desenvolupar aprenentatges significatius.
- Flexibilitat i contextualització didàctica i metodològica.
- Multidireccionalitat en l’acció educativa.


 

Permeten aplicar les habilitats com investigar (observació, anàlisi de fonts), comparar (dades, fets, opinions), i posicionar-se (desenvolupar una visió pròpia i crítica de la realitat), i alhora la consciència de les implicacions d'aquest procés.

 • Aprenentatge servei
 • Mapa conceptual
 • Anàlisi crítica de conflictes
 • Mediaquest
 • Grup d'investigació
 • Itineraris didàctics
 • Estudi de casos
 • Sociodrama
 • Dilema moral
 • Campanya de sensibilització
 • Aprenentatge basat en problemes
 • Joc de rol
 • Treball per projectes
 • PresPlay

 •  

  Afavoreixen el coneixement de la pròpia identitat, i es concreten en tres grans àmbits: el coneixement de sí mateix —autoconcepte i autoestima—, la clarificació de la postura personal davant qüestions ètiques, i el desenvolupament personal, que es projecta cap al futur i la formació de la manera de ser desitjada.

 • Circ Social
 • Diaris personals
 • Autobiografia
 • Dinàmiques de grup
 • Cercles de paraula
 • Clarificació de valors
 • Teatre Fòrum

 •  

  Es considera que existeix una interdependència positiva quan, en una activitat en grup, és necessària l'aportació de tots els seus membres per aconseguir la tasca, i quan tots ells són conscients que el seu èxit com a grup depèn que s'hagi donat un clima que afavoreixi l'aprenentatge de totes les persones del grup. Existeixen diferents tipus d'interdependència positiva: de finalitats (organitzar-se com a equip per aconseguir metes), de tasques (practicar una divisió de tasques que requereixi la implicació de més d'una persona per aconseguir-la), d'identitat (adoptant rols rotatius dins d'un equip de treball)

 • Tutoria entre iguals
 • Cooperatiu per grups d'experts
 • Circ Social
 • Grup d'investigació
 • Treball cooperatiu
 • Campanya de sensibilització
 • Coop-Coop
 • 1-2-4

 •  

  Conjunt de tècniques que tenen com a finalitat potenciar les capacitats de recerca, anàlisi i síntesi de l'alumnat, alhora que afavoreixen el desenvolupament de les habilitats comunicatives i socials

 • Aprenentatge servei
 • Mediaquest
 • Grup d'investigació
 • Cacera del tresor
 • Webquest
 • Miniquest
 • Treball per projectes
 • PresPlay

 •  

  Agrupa totes aquelles tècniques que permeten la formulació d'activitats, projectes i iniciatives que es comprometen amb la transformació de l'entorn

 • Aprenentatge servei
 • Treball globalitzat de proposta externa TGPE
 • Campanya de sensibilització
 • Circ Social

 •  

  Totes aquelles tècniques que basades en el diàleg, parteixen de l'intercanvi comunicatiu per conèixer i tenir en compte les aportacions de les altres persones, fer aflorar i resoldre conflictes, posicionar i argumentar postures, modificar-les..

 • Conferència
 • Discussió de grups
 • Assemblea
 • Diàleg simultani
 • Pluja d'idees
 • Circ Social
 • Phillips 6/6
 • Cercles de paraula
 • Seminari
 • Teatre Fòrum
 • Debat
 • PresPlay