Tècniques didàctiques

Treball globalitzat de proposta externa TGPE

Descripció de la tècnica didàctica

El TGPE és un àmbit curricular en què l’alumnat rep una proposta de treball procedent d’una entitat externa al centre. L’alumnat ha de dur a terme una tasca autèntica, que implica la realització o resolució d’un encàrrec, un problema, un servei… Aquesta activitat pretén que l’alumnat aprengui tot creant coneixement o saber, que se situï en el món real i es relacioni amb el que és quotidià per a altres persones del món de la cultura, la comunicación, la recerca…

Pot incloure recerca bibliográfica, recerca sobre material, consulta documental (mostres, vídeos, escrits, representacions teatrals…), entrevistes a persones, tallers de creació o experimentació, elaboració de materials, preparació de serveis o activitats, etc.

Per a quines orientacions pedagògiques es proposa la tècnica?
Família d’estratègies didàctiques
  • Estratègies per a la transformació social i el desenvolupament comunitari
Termini
  • Mig termini (almenys 6 mesos)
Àmbit
  • Aula
  • Centre
  • Entorn
Instruments d'avaluació