Tècniques didàctiques

Pluja d'idees

Descripció de la tècnica didàctica

És una enumeració ràpida d’idees per a la posterior reflexió, però sense ser criticades en un primer moment. Les idees que van sorgint s’escriuen a la pissarra i a mesura que el grup va valorant-les, es van eliminant les que el aquest no considera.  El brainstorming és una tècnica indicada per a trobar noves solucions i fomentar la creativitat. Les premisses bàsiques són:

 

  • El grup ha de conèixer per endavant el tema sobre el qual cal discórrer.
  • Cada alumne/a pot donar la seva idea lliurement i totes seran acceptades evitant qualsevol manifestació que suprimeixi la lliure expressió.
  • El docent no intervé. Va escrivint les idees a la pissarra.
  • Acabat el termini d’idees es passa a discutir-ne la viabilitat.

 

Per a quines orientacions pedagògiques es proposa la tècnica?
Família d’estratègies didàctiques
  • Estratègies participativo-dialògiques
Termini
  • Curt termini (3 mesos o menys)
Àmbit
  • Aula
Instruments d'avaluació