Una proposta de model curricular per integrar l'EpJG a l'educació primària i secundària

El Model curricular de Competències per Transformar el Mòn

 

Proposta de finalitats educatives que ha d'assolir l'EpJG a les etapes d'educació primària i secundària

Les finalitats educatives de l'EpJG a l'escola es centren en formar persones:

  -  Crítiques, responsables, solidàries i actives en la defensa dels drets humans i la participació democràtic

  -  Capaces de potenciar l'equitat entre dones i homes, rebutjant tota mena de discriminació

  -  Obertes, responsables, crítiques i compromeses en la construcció de relacions interculturals basdades en l'equitat, la justícia i la inclusió social

  -  Compromeses en la conservació i millora dels valors naturals, socials i culturals que afecten i condicionen el benestar de la vida de les persones i la de les generacions futures

  -  Actives en l'eradicació de totes les formes de violència i en la promoció de la pau positiva

  -  Compromeses i responsables a favor de relacions equitatives per constribuir a una economica local i global més justa


Proposta de sabers que ha d'incorporar l'EpJG a les etapes de primària i secundària des d'una perspectiva competencial (conceptes, habilitats i valors)

Per acotar el corpus conceptual de l'EpJG en el context de l’educació escolar obligatòria, s’han definit els sabers que han d'orientar la seva incorporació.

S'han concretat 6 eixos temàtics.

Per a cada eix s’ha fet una proposta de gradació dels aprenentatges en els diferents cicles i cursos de primària i secundària, tenint en compte les dimensions personal, social i ètica en relació al nivell de desenvolupament de la persona, així com l’enfocament competencial, que integra les tres dimensions del coneixement: conceptual, procedimental i actitudinal. 


Metodologies, estratègies i tècniques didàctiques i instruments d'avaluació de l'EpJG a l'escola

S'han definit 6 famílies d'estratègies, i una sèrie de tècniques didàctiques associades, que considerem adequades per integrar els continguts d’aprenentatge de l’EpJG al currículum.

Per a cadascuna de les tècniques didàctiques proposades s'han identificat els instruments d'avaluació més adequats.


Proposta de principis pedagògics que han d’orientar la integració de l’EpJG en el currículum escolar

Els principis pedagògics que considerem que han d’orientar la integració de l’EpJG en el currículum:

  • Mobilització de coneixements,  habilitats, actituds i valors.
  • Enfocament integral de la persona
  • Integració dels sabers
  • Protagonisme transformador de l'alumnat
  • Acció i participació
  • Vivència i experiència com a punt de partida    
  • Flexibilitat i contextualització didàctico metodològica
  • Ús de diferents estratègies didàctiques que fomentin la reflexió, l'intercanvi, la transformació...
  • Aprenentatge compartit entre diferents agents educatius   

Els pilars que sustenten el model curricular de Competències i EpJG

Els quatre pilars fonamentals que sustenten la base de la reflexió i concreció d’aquest plantejament curricular són:

  -  Complexitat: intencionalitat explícita per aproximar la complexitat de les temàtiques de l’EpJG a l’escola

  -  Vinculació: acompanyament metodològic i enriquiment conceptual en el desplegament del currículum oficial de primària i secundària amb enfocament competencial

  -  Contextualització: reconeixement i punt de partida de l’àmplia i variada experiència del sector de les ONG i del professorat en relació a les practiques d’EpJG a l’escola

  -  Adequació: valoració i cura en l’adequació del model a cadascun dels nivells de maduresa i desenvolupament (cogniti afectiu i moral) de l’alumnat