La Guia

Guia d'orientacions pedagògiques per integrar l'educació per al desenvolupament en el currículum amb enfocament competencial
Què és?

Aquesta guia ofereix orientacions sobre quins continguts d'EpJG incorporar en les etapes de primària i secundària, amb quines estratègies i tècniques didàctiques treballar aquests continguts i com avaluar-ne els aprenentatges

Com consultar-la?

Elements de cerca que permeten consultar la guia i obtenir les orientacions pedagògiques corresponents

Eixos Temàtics

Descripció de la proposta d'eixos temàtics que organitzen els continguts d'aprenentatge de la guia

Instruments d'avaluació

En relació a com avaluar l'adquisició dels aprenentatges proposats, considerem adequats aquells instruments d’avaluació que promouen l’autoregulació del procés d'aprenentatge, és a dir, que la seva implementació ajuda a l'alumnat a la conscienciació de què aprèn, com ho aprèn i per què ho aprèn. Així, proposem eines o instruments d'avaluació com són, entre d’altres, la rúbrica, el porta folis o l'observació directa a través de fitxes que permetin reforçar el procés d'aprenentatge i l'adquisició de valors i actituds.