Rúbrica Perspectiva Feminista

Rúbrica d'auto-avaluació de la perspectiva feminista a l'aula
Descripció

Aquesta rúbrica d’un sol punt està dissenyada per realitzar un procés d’auto-avaluació i de co-avaluació a través de la reflexió de la pràctica individual i de l’observació dels altres aprenents. S’hi destaquen els punts on s’ha de millorar així com els punts o aspectes que ja tenen un nivell òptim. Les principals millores respecte a les rúbriques és la seva senzillesa d’ús, i que fa que cadascú hagi de reflexionar sobre el seu procés d’aprenentatge i les seves actituds. Al mateix temps permet donar un retorn positiu a tots els companys i companyes.

Com es fa

L’ús de la rúbrica d’un sol punt és una eina que pot resultar molt útil per a realitzar una avaluació formativa en qualsevol moment de la seqüència didàctica que s’està treballant.


La mateixa eina es pot utilitzar en dos moments diferents, de manera que podrem obtenir una evidència de quin ha estat el progrés de l’alumnat, tal com se’ns demana a l’ordre d’avaluació.


A l’hora de triar el suport que utilitzarem, hem de ser molt curosos amb el discurs que hem utilitzat a l’aula. Així, si fem bandera dels objectius de desenvolupament sostenible, l’ús del paper és un contrasentit. L’ús d’un suport digital en forma de formularis digitals, utilitzant l’extensió «co-rubrics» o d’altres de software lliure, o la creació de tasques individualitzades al classroom és sens dubte una opció molt interessant.


Aquesta rúbrica està pensada per ser utilitzada com a instrument d’auto-avaluació i de co-avaluació, en la qual l’alumnat ha de reflexionar sobre les actituds pròpies i alienes en referència a la perspectiva de gènere.

En quins casos és pertinent utilitzar-lo

L’eina dissenyada es pot utilitzar en qualsevol activitat que es porti a terme a l’aula, però s’ha d’intentar no abusar-ne, perquè pot acabar perdent el seu sentit. Així doncs, és recomanable utilitzar-la en un moment inicial del curs per saber el punt de partida de l’alumnat, i tornar-la a utilitzar en el moment que creguem que ja hem treballat tots els aspectes relacionats, i així copsar quin ha estat el progrés de cadascú.

Quan?
Aquest instrument es pot utilitzar en qualsevol moment del procés d’ensenyament-aprenentatge, però és recomanable fer-li servir com a avaluació inicial per tenir una radiografia del punt de partida de l’alumnat, i posteriorment utilitzar el mateix instrument per copsar la seva evolució, quan ja s’han treballat els diferents aspectes a l’aula. Al ser una eina d’avaluació, permet que la seva temporalitat sigui aplicable en qualsevol moment de procés d’aprenentatge. Com hem dit, preferentment serà una eina per avaluar processos de llarga durada, en diversos moments del procés educatiu, per tal de poder apreciar-ne l’evolució.

Què?
Tal com està concebut, aquest instrument serveix per avaluar els prejudicis i actituds de ceguesa de gènere i discriminatòries per qüestió de gènere per part de les persones aprenents, i l’actitud de cada persona davant posicionaments en contra de la igualtat de gènere que es manifestin en la pràctica acadèmica.

Qui?
La potència d’aquesta rúbrica d’un sol punt resideix en que és una eina de reflexió de l‘alumnat, que li permet realitzar una co-avaluació i una auto-avaluació, ja que en el moment d’aplicar-la fomenta la reflexió individual respecte a les actituds pròpies o alienes, i permet ajudar a les persones a identificar i visibilitzar en quins aspectes haurien de millorar.
Al tractar-se d’un instrument tant personal, l’alumnat pot incloure les seves conclusions a la carpeta d’aprenentatge, de manera que encara s’amplifica més la reflexió que faci respecte al procés d’aprenentatge realizat.
En qualsevol cas, i per no carregar excessivament l’alumnat, el millor és que cada aprenent s’autoavaluï i avaluï a un altre company o companya. D’aquesta manera, es pot deixar un temps perquè cadascú expliqui les conclusions a què ha arribat sobre la persona que ha avaluat.

Exemples

Aquí pots descarregar-te la rúbrica en format PDF

Recursos per saber-ne més

Rúbrica d’un sol punt
Gonzalez, Jennifer. https://www.cultofpedagogy.com/single-point-rubric/

Fluckiger, Jarene. https://facultycenter.ischool.syr.edu/wp-content/uploads/2012/02/Single-Point-Rubric.pdf

Morales Lobo, Mariana. https://practicareflexiva.pro/ca/mes-enlla-de-la-rubrica/

Instruments d’avaluació

Eina per avaluar la perspectiva de gènere en la docència. Grup d’Educació i Gènere Facultat Ciències de l’Educació UAB
http://competenciesiepd.blog.pangea.org/eina-per-avaluar-la-perspectiva-de-genere-en-la-docencia/

Octoputest http://lavidaenelcentro.ecotonored.es/wp-content/uploads/2020/02/OCTOPUTEST.pdf

Sobre gènere:

Massip, C.; Barbeito, C.; Egea, A.; Flores, M. Competències per transformar el món, cap a una educació crítica i per a la justícia global a l’escola. n.197 Ed. Graó Educació