Portafoli

Descripció

DESCRIPCIÓ:

El portafoli és una carpeta – física o digital – que recull dos tipus de continguts:

Per una banda, recull resultats de les activitats que s’han fet al llarg d’una activitat educativa (un projecte de centre, una assignatura, etc.), com poden ser exercicis, comentaris crítics, esquemes, mapes mentals, dibuixos, etc.

D’altra banda, recull una reflexió, per part de cada alumne/a, sobre l’aprenentatge que ha fetal llarg d’aquesta activitat formadora, i valori fins a quin punt creu que ha assolit els objectius plantejats.

 

COM ES FA?

El portafolis es pot concretar en quatre fases, que ha de realitzar l’alumnat:[1]

  1. Col·leccionar les evidències: recollir tot el que s’ha fet en el procés educatiu que es vol avaluar (exercicis, treballs, murals, etc.),
  2. Seleccionar les que exemplifiquen millor l’assoliment de les competències que es volien desenvolupar amb l’activitat educativa,
  3. Reflexionar, relacionant aquestes evidències amb el procés d’aprenentatge i els objectius d’aprenentatge plantejats inicialment, i
  4. Dissenyar com presentar-lo, ja sigui en format paper o digital. Alguns dels formats qe pot prendre són una carpeta física amb fulls, un diari, una exposició, una pàgina web, una carpeta digital amb fitxers...

Generalment es concep el portafoli com una eina d’avaluació individual. El professorat, també, sol orientar quins són els continguts mínims que ha de contenir el portafoli, i també pot orientar la reflexió sobre el procés d’aprenentatge amb preguntes concretes explicitades des del començament.

Per a valorar un portafoli, la persona que el revisa hauria de tenir explicitats uns criteris de correcció. En efecte, els portafolis poden ser molt diferents d’un a un altre, pel que cal haver definit prèviament quins són els continguts esperats, i si es creu convenient, utilitzar alguna eina d’avaluació, com una rúbrica o altres.


EN QUINS CASOS ÉS PERTINENT UTILIZAR-LO:

  • QUAN: És espacialment adient per processos educatius a mig-llarg termini. És adient per fer avaluació continuada al llarg de tot el procés d’aprenentatge, o per l’avaluació final.
  • QUÈ: El portafoli és una eina coherent amb la competència d’”Aprendre a aprendre”, ja que obliga a l’alumnat a reflexionar sobre el seu propi procés d’aprenentatge.

No és l’eina més adequada per a valorar la comprensió de conceptes, el coneixement de dades, etc. Tampoc és fàcil d’aplicar quan es té un grup gran, perquè suposa força feina de correcció.

  • QUI: En la majoria de casos, és l’alumnat que, individualment, elabora el portafoli, i el professorat qui el corregeix.


RECURSOS:

· Plantilles d’e-portafoli: pàgines d’internet que permet crear un portafoli digital. https://sites.google.com/site/portafoliplantilla/home

http://mahara.uji.es/