Observació d'actituds

Descripció

DESCRIPCIÓ:

La observació pretén valorar les actuacions de l’alumnat, mitjançant un instrument que facilita la recollida de la informació.

 

COM ES FA?

Per crear un instrument d’observació, pot ser útil seguir les següents passes:

  1. Identificar les actituds que es volen avaluar
  2. Planificar una activitat on l’alumnat hagi de posar en pràctica aquesta actitud
  3. Escollir una pauta d’observació en funció de l’actitud que es vol observar
  4. Observar i prendre notes: Prendre notes preliminars durant l’activitat, i completar les notes un cop acabada l’activitat.

 

EN QUINS CASOS ÉS PERTINENT UTILIZAR-LA:

  • QUAN:  La pauta d’observació s’aplica en el moment en que l’alumnat està duent a terme una activitat. Pot, però, ser una eina d’avaluació inicial, intermitja i final si es fa servir la mateixa pauta d’observació al llarg d’un procés educatiu, i es compara l’evolució de cada alumne/a.
  • QUÈ:  La observació és especialment pertinent per a valorar actituds.

És també molt pertinent per a avaluar competències, ja que possibilita valorar com l’alumnat aplica un coneixement en un context diferent.

  • QUI: Habitualment és la professora o professor qui observa l’alumnat (heteroavaluació), tot i que l’alumnat també  podria fer servir aquest instrument (avaluació entre iguals).

No té massa sentit com a instrument d’auto-avaluació.

 

EXEMPLE: Taula d’observació per a l’avaluació d’actituds i comportaments en referència a les normes i la transformació de conflictes  

Descriu i valora les actituds més significatives dels ítems proposats:

Noms d’alumnes

Boukra   

 Alex   

 Clara   

 Jocelyn  

Mariano

Democràcia de grup

Està compromès/a amb el grup

 

 

 

 

 

Coopera amb els/les companyn*s

 

 

 

 

 

Respecta les normes

 

 

 

 

 

Si no les respecta assumeix les conseqüències

 

 

 

 

 

Quan alguna norma no funciona, la posa a debat

 

 

 

 

 

Quan alguna norma no es respecta, demana explicacions

 

 

 

 

 

Fa aportacions interessants en l’assemblea

 

 

 

 

 

Transformació de conflictes

Evita la violència com a eina habitual

 

 

 

 

 

Sap demanar ajuda si la necessita

 

 

 

 

 

Afronta els conflictes positivament

 

 

 

 

 

Abans de parlar, recupera la calma

 

 

 

 

 

Escolta respectuosament

 

 

 

 

 

S’explica amb cura que l’entenguin

 

 

 

 

 

Expressa les seves emocions sense violència

 

 

 

 

 

Sap obrir-se a les percepcions dels altres

 

 

 

 

 

És creatiu/iva en la cerca de solucions als conflictes

 

 

 

 

 

Respecte dels acords

Proposa accions per transformar un conflicte

 

 

 

 

 

És creatiu/iva en les propostes

 

 

 

 

 

Compleix els acords presos

 

 

 

 

 

Font: Adaptat de CAIRETA, Marina; BARBEITO, Cécile. Jocs de Pau. Caixa d’Eines per educar per una cultura de Pau. Madrid: Catarata. p. 337.