ATAC

Eina d'autodiagnosi de transformació ambiental del centre
Descripció

L’eina d’ATAC (Autodiagnosi de Transformació Ambiental de Centre) que presentem a continuació ha estat el resultat d’un procés d'aprenentatge, transferència i transformació per tal d'avaluar i transformar els centres educatius respecte a l’eix ambiental. En concret, ens
hem focalitzat en el sentit de justícia ambiental, com a una de les temàtiques centrals de l’educació per a la justícia global. Aquest instrument ha estat creat a partir de les sessions del Grup de Treball Avaluar x Transformar impulsat per Edualter.

Aquest eina proposa una reflexió col·lectiva dels diferents agents de la comunitat educativa (alumnat, docents, famílies, personal d’administració i serveis, monitoratge, equip directiu, i altres agents afins a la comunitat) com a part dels Projectes Educatius de cada centre.

Es tracta d’una eina visual que il·lustra les dades recollides a partir d’una matriu on s’avaluen tres processos (aprenentatges, transferència i transformació) amb 4 criteris i 14 indicadors. A partir dels quatre criteris, es pretén diagnosticar el punt on es troben els centres en referència a la reflexió, l'anàlisi, i el compromís cap a accions i iniciatives transformadores vers l’eix ambiental. Els indicadors ens indiquen el grau en què s’assoleixen aquests quatre criteris en les diferents fases dels processos esmentats. Aquests tenen forma de preguntes, emprant una escala de percepció (tipus likert). Una vegada fet l’autodiagnòstic, cada indicador es representa gràficament en l’eina visual que ens indicarà com de prop estem d’integrar els criteris definits.

Com es fa

1) Radiografia diagnòstica a l’inici del procés.

Què? Trobada, o xerrada, reflexiva entre tots els agents de la comunitat educativa per tal de presentar i contextualizar la voluntat de transformació del centre respecte a l'eix ambiental. En aquesta trobada es posarà en comú com s’utilitzarà aquesta eina d’autodiagnosi al centre, posant l’accent en els criteris i indicadors corresponents que cada agent compartirà com percep que es tracten al centre.
Quan? A l’inici del curs escolar. Es dedica una sessió (amb el format flexible) on contextualitzar el procés d’avaluació de centre per al canvi.
Qui? Es proposa constituir un equip impulsor amb la representació dels diferents agents implicats: direcció, claustre docent, famílies, alumnat i PAS. Aquest equip impulsor podria tenir vàries representants i seria el referent d’aquest canvi. El grup impulsor convoca
aquesta trobada/xerrada. Si el centre té comissió de medi ambient, aquesta pot fer costat a l'equip impulsor al llarg de tot el procés.

 

 2) Recollida de dades de cada grup d’agents de la comunitat educativa, per a poder omplir el formulari d’ATAC.

Què?

*Deixem oberta l’aplicació concreta per a què cada centre triï la manera més apropiada per recollir les dades tenint en compte les particularitats del seu context. Com a recomanacions generals, proposem que tots els agents de la comunitat educativa han de tenir veu, reflexió i diàleg conjuntament. A mode d’exemple:

a) Recollida de dades individual. Es pot fer servir una eina digital per a gestionar dades (ex. Formularis LimeSurvey, formularis de Google).
b) Recollida de dades per grups. Es podria fer un diàleg reflexiu, agrupar-se segons creguin de manera física, generar espais interactius i participatius per a respondre, dinàmica visual del riu o altres maneres de sistematitzar la informació a recollir.

Quan? Al llarg del curs. Es recomana aprofitar cada projecte/acció relacionada amb l'eix mediambiental que es faci per a aquesta recollida de dades. Els ítems d'avaluació seran els del formulari de centre ATAC. Cal que cada acció avaluada especifiqui l’agent educatiu implicat.
Qui? Cada referent de l’acció/projecte realitzat s’encarrega de fer aquesta recollida

 

 

3) Omplir el Formulari d’ATAC a partir de les dades recollides de cada un dels agents.

Què? Transferir les dades recollides en la fase anterior al formulari d’ATAC.
Quan? A final de curs, a partir de les dades recollides.
Qui? L’equip impulsor tracta les dades recollides i les unifica en aquest formulari segons si és sobre aprenentatges, transferències o transformació.

 

 4) Omplir la Diana d’ATAC a partir de les dades recollides al formulari de centre

Què? Aquesta eina visual es pot representar diferents vegades, fent una mostra visual per a cada agent de la comunitat educativa, i/o amb una mostra final conjunta de centre. L’instrument visual permetrà avaluar la transformació del centre respecte a l’eix ambiental.
Quan? A final de curs, a partir del formulari de centre les dades es representaran a l’eina visual.
Qui? L’equip impulsor.

 

5) Elaboració d’accions i propostes de millora.

Què? A partir de l’anàlisi de les dades es proposen accions de millora de cara al curs següent. Es poden crear espais de reflexió on es reuneixin els diferents agents de la comunitat educativa per fer una anàlisi dels resultats obtinguts i una prospecció de millora a plantejar per a cada agent de la comunitat educativa. Cada centre pot escollir la durada d’aquest procés d’avaluació per al canvi.
Quan? A final de curs i a principis del següent.
Qui? L’equip impulsor fa un nou diagnòstic i traça les línies d’actuació de cara al curs vinent tenint en compte els diferents agents educatius implicats.
En quins casos és pertinent utilitzar-lo

És pertinent utilitzar aquest instrument en aquells casos que un centre educatiu, o la comunitat educativa, vulgui avaluar, reflexionar i millorar com s’està duent a terme l’educació per a la justícia ambiental al seu centre.

Exemples

Podeu consultar l'Eina ATAC en format PDF

Recursos per saber-ne més

Per a elaborar aquest instrument ens hem inspirat en el Octoputest, eina d'autodiagnòstic i mesurament d'impacte creada per les companyes d’Ecotono S. Coop. And., i disponible en el següent enllaç:
https://lavidaenelcentro.ecotonored.es/wp-content/uploads/2020/10/gu%C3%ADa-propuestas-did%C3%A1cticas-para-PPLV_Construyendo-Re
alidades-desde-la-EpD.pdf

Per a definir els criteris i indicadors d'avaluació que constitueixen el Formulari d’ATAC, hem consultat la Guia d'orientacions pedagògiques per a la incorporació de l'Educació per al Desenvolupament al currículum de primària i secundària des de la perspectiva de les competències bàsiques, impulsada per les companyes d’Edualter, i disponible en el següent enllaç: http://competenciesiepd.edualter.org/ca

Per recollir dades, es poden consultar el ventall d’eines de tipus visual proposades a ‘Tool and methods’. Reflection Action.
https://www.reflectionaction.org/tools_and_methods/

Gregson, Rebeca. ‘Evaluar desde la sistematización de experiencias’.
https://nextcloud.pangea.org/index.php/s/akHfsJS3BeHJNyx?dir=undefined&path=%2FSessi%C3%B3%