Una propuesta de modelo curricular para integrar la EPD a la educación primaria y secundaria

Modelo curricular

 

 

 


 

 

 

 

 SABERES

Para acotar el corpus conceptual de la EpD en el contexto de la educación escolar obligatoria, se han definido los saberes que deberían orientar su incorporación. S'han concretat 6 grans eixos, i per a cadascun s’ha fet una proposta de gradació dels aprenentatges en els diferents cicles i cursos de primària i secundària, tenint en compte les dimensions personal, social i ètica en relació al nivell de desenvolupament de la persona, així com l’enfocament competencial, que integra les tres dimensions del coneixement -conceptual, procedimental i actitudinal. 

 

PRINCIPIS PEDAGÒGICS

Aquesta proposta curricular está basada en els principis pedagògics que considerem que han d’orientar la integració de l’EpD en el currículum:

 • Mobilització de coneixements,  habilitats, actituds i valors.
 • Enfocament integral de la persona
 • Integració dels sabers
 • Protagonisme de l'alumnat
 • Acció i participació
 • Vivència i experiència com a punt de partida     
 • Flexibilitat i contextualització didàctico metodològica
 • Ús de diferents estratègies didàctiques que fomentin la reflexió, l'intercanvi, la transformació...
 • Aprenentatge compartit entre diferents agents educatius                                                      

FINALITATS

Les finalitats educatives de l'EpD a l'escola es centren a formar persones:

 • Crítiques, responsables, solidàries i actives en la defensa dels drets humans i la participació democràtica
 • Capaces de potenciar l'equitat entre dones i homes, rebutjant tota mena de discriminació
 • Obertes, responsables, crítiques i compromeses en la construcció de relacions interculturals basdades en l'equitat, la justícia i la inclusió social
 • Compromeses en la conservació i millora dels valors naturals, socials i culturals que afecten i condicionen el benestar de la vida de les persones i la de les generacions futures
 • Actives en l'eradicació de totes les formes de violència i en la promoció de la pau positiva
 • Compromeses i responsables a favor de relacions equitatives per constribuir a una economica local i global més justa

 

 

 

 

                                                            

 

 METODOLOGIES I AVALUACIÓ

Paral.lelament s'han definit les   metodologies i estratègies didàctiques que considerem més adequades per integrar els continguts d’aprenentatge de l’EpD  al currículum, mantenint la màxima coherència entre els continguts i les  metodologies.

També s'han definit els criteris i instruments per avaluar l'assoliment dels objectius proposats.

 

PILARS DEL MODEL CURRICULAR

Els quatre pilars fonamentals que sustenten la base de la reflexió i concreció d’aquest plantejament:

Complexitat: intencionalitat explícita per aproximar la complexitat de les temàtiques de l’EpD a l’escola

Vinculació: acompanyament metodològic i enriquiment conceptual en el desplegament del currículum oficial de primària i secundària amb enfocament competencial

Contextualització: reconeixement i punt de partida de l’àmplia i variada experiència del sector de les ONG i del professorat en relació a les practiques d’EpD a l’escola

Adequació: valoració i cura en l’adequació del model a cadascun dels nivells de maduresa i desenvolupament (cogniti afectiu i moral) de l’alumnat