Avís legal

-Condicions d’ús

El fet d’entrar en aquest Web suposa l’acceptació de les condicions d’ús.

En la utilització d’aquest Web la persona usuària es compromet a no dur a terme cap conducta que pugui perjudicar la imatge, els interessos i els drets d’EDUALTER, l’Escola de Cultura de Pau i el Grup de Treball Competències i EpJG o de tercers, o que pugui perjudicar, inutilitzar o sobrecarregar el Web, o que impedeixi, de qualsevol forma, la seva normal utilització.

L’anàlisi del tràfic del Web només es farà amb la finalitat de potenciar la correcta difusió de la Guia, sense cap objectiu comercial o de lucre.

Les persones usuàries que incorporin pràctiques i materials de referència n’accepten la seva difusió, prèvia anàlisi per part d’EDUALTER, l’Escola de Cultura de Pau i del Grup de Treball Competències i EpJG, que decidiran la conveniència de relacionar (o no) cada pràctica amb els continguts de la Guia. D’aquesta manera, queda a criteri de l’equip que ha elaborat la Guia la publicació definitiva de les pràctiques i materials de referència incorporats per altres persones.

La persona usuària té la responsabilitat de no introduir virus o qualsevol altra acció que afecti el correcte funcionament del Web (sistemes de DDOS, demanda de serveis, malware...).

D’altra banda, les dades de les persones usuàries que decideixin registrar-se per tal de poder incorporar pràctiques i materials de referència al Web, només s’utilitzaran per mantenir la comunicació en relació a aquesta activitat.

 

-Referències

En cas de referències directes o indirectes, o pàgines web de tercers (enllaços) situades al marge de l’àmbit de responsabilitat de l’autor, només hi ha una obligació de responsabilitat si l’autor tingués coneixement dels continguts, comptés amb la possibilitat tècnica i li fos exigible impedir l’ús en cas de continguts il·legals. Per la present l’autor declara expressament que en el moment de la inserció dels enllaços era impossible detectar continguts il·legals en les pàgines de referència. L’autor no té influència sobre la configuració actual i futura dels continguts de les pàgines dels enllaços. Per això es distancia per la present expressament de tots els continguts de les pàgines dels enllaços que hagin estat modificats després de la seva inserció en aquesta Guia. Aquesta determinació és d’aplicació a tots els enllaços i referències vinculades a aquesta Guia. Per continguts il·legals, defectuosos o incomplerts, i especialment per perjudicis derivats de l’ús o no ús d’informacions oferides, respondrà exclusivament qui ofereixi la pàgina a la que es refereix l’enllaç, no qui faci referència a la publicació en qüestió per mitjà d’enllaços.

 

-Clàusula de bon ús

Aquesta Guia s’ha elaborat i es difon amb la intenció de millorar les condicions de vida de les persones, transformar les actituds i models de convivència i de desenvolupament que perpetuen les desigualtats i promoure la Pau i el respecte dels Drets Humans. EDUALTER, l’Escola de Cultura de Pau i el Grup de Treball Competències i EpD ens adherim a la Clàusula de bon ús de la campanya Per la Pau: Prou la Investigació Militar!:

"Queda absolutament prohibida la utilització, recerca i desenvolupament, de manera directa o indirecta, de qualsevol de les aportacions científiques pròpies de l'autor que es presenten en aquesta memòria, per part de qualsevol exèrcit del món o per part de qualsevol grup armat, per a qualsevol ús militar i per a qualsevol altre ús que atempti contra els drets humans o contra el medi ambient, si no és amb el permís escrit de totes les persones del món."

 

-Lleis i Disposicions aplicables

L’incompliment d’aquestes condicions d’ús es notificarà, en primera instància, i en la mesura de les possibilitats, a la persona usuària, per part d’EDUALTER, l’Escola de Cultura de Pau i del Grup de Treball Competències i EpJG, amb la intenció d’aclarir i motivar el seu compliment, buscant la conciliació i l’acord.

En els casos que no es puguin identificar les persones o que hi hagi litigis derivats de l’ús del Web, o sobre la interpretació, aplicació o compliment de les condicions d’ús, serà competència dels jutges i Tribunals espanyols, i concretament, dels de Barcelona, per la qual cosa es renuncia de forma expressa a qualsevol altre fur que pugui correspondre-li, sense prejudici de la competència que resulti per ministeri de la llei. En tot cas, tot el que concerneixi a aquesta pàgina Web, així com a aquestes condicions d’ús, es regirà per la Legislació Espanyola.